Podmínky užití

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto podmienky použitia sa vzťahujú na všetky osoby (ďalej len "používatelia"), ktoré navštevujú internetové stránky MaturitneTabla.sk (ďalej už len "portál").
 • Používanie portálu je bezplatné.
 • Používať portál, alebo jeho časť inak ako pre vlastnú potrebu nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa dovolené.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu ši technickej podstaty portálu. Právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení portálu, alebo akejkoľvek jeho súčasti, má len prevádzkovateľ.
 • Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahhu žiadneho právneho úkonu smerujôceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
 • Tieto podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len prevádzkovateľ. Aktuálne podmienky používania portálu sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
 • Texty, fotografie, funkcie a systém portálu je chránený autorským právom v plnom rozsahu. Akékoľvek kopírovanie pre inú ako osobnú potrebu bude súdne stíhané.

Ochrana osobných údajov

 • Portál dodržuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, vložené údaje uchováva a spracováva pre vnútornú potrebu a nesprístupní ich tretím stranám.
 • Vytvorením registrácie poskytujú užívatelia súhlas s uchovním a spracovaním vložených údajov pre vnútornú potrebu portálu. Súčasne sa užívatelia zaväzujú nezneužiť osobné údaje ostatných používateľov a nevyužiť portál ku komerčným či reklamným účelom.
 • Užívatelia dávajú registráciou súhlas prevádzkovateľovi portálu k uverejneniu svojho celého mena a to na profilovej stránke daného používateľa, pri materiáloch, na ktorých je daný používateľ vyobrazený alebo označený.
 • Súhlas sa taktiež vzťahuje na všetky ďalšie užívateľom vyplnené a uverejnené údaje v profile a to po celú dobu existencie účtu.

Pravidlá diskusie

 • Zmyslom diskusie je slobodné vyjadrovanie a výmena názorov. Ich obsah nechceme cenzúrovať, ale existujú isté zákonné a etické opatrenia obmedzujúce obsah príspevkov.
 • Prispievať smie každý, ktorý neporušuje nižšie uvedené pravidlá. Pokiaľ niektoré pravidlo opakovane poruší, bude mu odobraná právomoc prispievať a jeho príspevky môžu byť odstránené.
 • Je zakázané vkladať akúkoľvek osobnú inzerciu či robiť reklamu iným subjektom.
 • Je zakázané propragovanie rasovej, národnostnej, náboženskej a akejkoľvek inej neznášanlivosti či diskriminácie.
 • Je zakázané používanie vulgárneho jazyka, urážok, ohováraní, osobných útokov alebo ponižovanie jednotlivca, prípadne skupiny osôb.
 • V diskusiáach je zakázané šírenie spamu.
 • Diskutujúci musí rešpektovať súkromie iných osôb – nesmie zverejňovať ich telefónne čísla, adresy alebo iné súkromné informácie.
 • Správca diskusie – administrátor diskusie má právo príspevky porušujúce pravidlá mazať a to bez akýchkoľvek upozornení.

Autorské práva

 • Užívatelia umiestňujúc autorské dielo na portál potvrdzujú, že sú oprávnení dielo používať a udeľujú súhlas s jeho použitím prevádzkovateľovi.
 • Prevádzkovateľ získava od užívateľov bezplatné nevýhradné oprávnenie v neobmedzenom rozsahu ku všetkým spôsobom užitia autorských diel umiestnených na portále užívateľom.
 • Prevádzkovateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti poskytnúť tretej osobe.
 • Maturitné tablá môže do systému nahrávať iba ten, kto je sám na maturitnom table vyobrazený alebo ten, kto do danej maturitnej triedy patrí. Akékoľvek iné subjekty, ktoré chcú maturitné tablo na portál umiestniť sa musia písomne dohodnúť s prevádzkovateľom.
 • Užívatelia umiestňujúc autorské dielo taktiež prehlasujú, že všetky osoby zobrazené na fotografiách súhlasia s ich umiestnením na portál a s prípadným ďalším užitím, ktoré je vymedzené týmito podmienkami.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 • Informácie publikované na portále vychádzajú z informáciá, ktoré poskytuje prevádzkovateľ.
 • Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na portále. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať zmeny informácií na portále a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžiu vzniknúť v súvislosti s užívaním.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť, zmazať alebo zneprístupniť akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré sú na portál ich návštevníkmi alebo užívateľmi umiestnené a to bez nutnosti danej osoby kontaktovať alebo im túto činnosť nejak odôvodňovať.
 • Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo meniť akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré by nesplňovali tieto podmienky, obchádzali nastavenia systému alebo inak využívali tento portál, než k čomu je výhradne určený.
 • Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na portále z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom portálu. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či inú formu propagácie prevádzanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zdelenia, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí portálu (najmä diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť zdelenie, ktoré obsahuje akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak nepriateľnú alebo inak porušujúcu ustanovenia stanovené týmito podmienkami.
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľov na portál len vtedy, ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti, okolnostiam a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie užívateľov sú protiprávne, alebo ak sa dozvedel preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní užívateľov a neodkladne neučinil všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať k odstráneniu alebo zneprístupneniu takýchto informácií.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie.

Náhodné tablá

Aplikácia MaturitneTabla.sk komunikuje so sieťou Facebook a overuje váš účet. Tento krok môže chvíľku trvať.